Thomomys bottaeBotta's pocket gopher


    • Botta's pocket gopher
      Thomomys bottae