Thomomyswestern pocket gophers


  • Botta's pocket gopher
   Thomomys bottae
  • Botta's pocket gopher
   Thomomys bottae
  • Botta's pocket gopher
   Thomomys bottae