Synapsidasynapsids


  • long-nosed potoroo
   Potorous tridactylus
  • kinkajou
   Potos flavus
  • leaf-monkeys and surilis
   Presbytis
  • leaf-monkeys and surilis
   Presbytis
  • mitred leaf monkey
   Presbytis melalophos
  • giant armadillo
   Priodontes maximus
  • giant armadillo
   Priodontes maximus
  • leopard cat
   Prionailurus bengalensis
  • leopard cat
   Prionailurus bengalensis
  • fishing cat
   Prionailurus viverrinus
  • fishing cat
   Prionailurus viverrinus
  • fishing cat
   Prionailurus viverrinus
  • fishing cat
   Prionailurus viverrinus
  • Mongolian gazelle
   Procapra gutturosa
  • Tibetan gazelle
   Procapra picticaudata