Scutisorex somereniarmored shrew(Also: hero shrew)


Scutisorex somereni