Scutisorex somereniarmored shrew(Also: hero shrew)


    • armored shrew
      Scutisorex somereni