Scutisorex somereniarmored shrew(Also: hero shrew)