Scutisorexarmored shrew and hero shrew


    • armored shrew
      Scutisorex somereni