Aythyadiving ducks


  • canvasback
   Aythya valisineria
  • canvasback
   Aythya valisineria
  • canvasback
   Aythya valisineria
  • canvasback
   Aythya valisineria
  • canvasback
   Aythya valisineria
  • redhead
   Aythya americana
  • pied-billed grebe
   Podilymbus podiceps