Avahi lanigeravahi(Also: woolly lemur)


Avahi laniger