Avahi lanigeravahi(Also: woolly lemur)


    • avahi
      Avahi laniger
    • avahi
      Avahi laniger