Aotidaenight monkeys


  • night monkeys
   Aotus
  • night monkeys
   Aotus
  • lemurine night monkey
   Aotus lemurinus
  • Ma's night monkey
   Aotus nancymaae
  • northern night monkey
   Aotus trivirgatus
  • northern night monkey
   Aotus trivirgatus