Aegolius funereusboreal owl(Also: Tengmalm's owl/boreal owl)


    • boreal owl
      Aegolius funereus
    • boreal owl
      Aegolius funereus