Aegolius acadicusnorthern saw-whet owl(Also: saw-whet owl)


Aegolius acadicus